عسل بهارهعسل بهاره از برداشت زنبورهای عسل در فصل بهار در دشت ها و کوهستانها به دست می آید.


دسته بندی : عسل های درمانی |

عسل بهاره

عسل بهاره از برداشت زنبورهای عسل در فصل بهار در دشت ها و کوهستان ها به دست می آید . تنوع چراگاه زنبورها و نیز رطوبت دار بودن گیاهان در فصل بهار سبب رنگ روشن این عسل شده است و از جهت هضم ، عسل سهل الهضم بوده و برای تقویت قوای عمومی و مصرف عادی در منزل استفاده از این عسل توصیه می گردد .